24 Jul 2018
Rp.
400
.000
Surabaya ke
Denpasar
28 Jul 2018
Rp.
620
.500
Batam ke
Jakarta
04 Aug 2018
Rp.
535
.000
Surabaya ke
Jakarta
07 Aug 2018
Rp.
505
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar