30 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
06 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
24 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Sep 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta