20 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
18 Jul 2020
Rp.
939
.500
Batam ke
Jakarta
14 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
26 Jul 2020
Rp.
670
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur