01 Mar 2018
Rp.
498
.700
Surabaya ke
Makassar
25 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
25 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
09 Mar 2018
Rp.
547
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Mar 2018
Rp.
481
.500
Denpasar ke
Lombok