31 Jan 2019
Rp.
638
.000
Palembang ke
Jakarta
18 Jan 2019
Rp.
1.313
.000
Jakarta ke
Surabaya
31 Jan 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
19 Jan 2019
Rp.
1.225
.000
Jakarta ke
Singapore
22 Jan 2019
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya