20 Sep 2019
Rp.
711
.300
Jakarta ke
Surabaya
06 Oct 2019
Rp.
1.316
.000
Surabaya ke
Makassar
03 Oct 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
05 Oct 2019
Rp.
660
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur