21 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
15 Aug 2020
Rp.
944
.700
Padang ke
Jakarta
24 Aug 2020
Rp.
568
.000
Surabaya ke
Jakarta
16 Aug 2020
Rp.
824
.000
Jakarta ke
Singapore