17 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
15 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
17 Aug 2020
Rp.
568
.000
Surabaya ke
Jakarta
12 Aug 2020
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur