21 Aug 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
17 Aug 2018
Rp.
771
.275
Padang ke
Jakarta
25 Aug 2018
Rp.
682
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
30 Aug 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta