29 Nov 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
30 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
21 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
18 Nov 2018
Rp.
1.256
.000
Jakarta ke
Singapore
03 Dec 2018
Rp.
100
.1000
Semarang ke
Jakarta