28 Jan 2019
Rp.
342
.500
Surabaya ke
Denpasar
31 Jan 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Jan 2019
Rp.
535
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
08 Feb 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta