24 Mar 2019
Rp.
767
.100
Surabaya ke
Denpasar
25 Mar 2019
Rp.
941
.500
Padang ke
Jakarta
26 Mar 2019
Rp.
1.817
.000
Jakarta ke
Makassar
14 Apr 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta