21 Aug 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
17 Aug 2018
Rp.
771
.275
Padang ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
31 Aug 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Sep 2018
Rp.
965
.800
Semarang ke
Jakarta