04 Feb 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
02 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
07 Feb 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
09 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Feb 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta