05 Apr 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
23 Mar 2018
Rp.
472
.600
Jakarta ke
Surabaya
03 Apr 2018
Rp.
513
.800
Surabaya ke
Jakarta
22 Mar 2018
Rp.
809
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Apr 2018
Rp.
891
.000
Semarang ke
Jakarta