30 Sep 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
01 Oct 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
01 Oct 2018
Rp.
737
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
25 Sep 2018
Rp.
759
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Sep 2018
Rp.
885
.500
Yogyakarta ke
Denpasar