31 Jul 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
07 Aug 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
06 Aug 2018
Rp.
535
.000
Surabaya ke
Jakarta
01 Aug 2018
Rp.
475
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Aug 2018
Rp.
137
.1700
Yogyakarta ke
Denpasar