24 Dec 2018
Rp.
102
.7800
Surabaya ke
Makassar
15 Dec 2018
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
21 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
31 Dec 2018
Rp.
1.191
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Dec 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok