30 Nov 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
24 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
23 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
16 Nov 2018
Rp.
1.487
.000
Jakarta ke
Singapore
20 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya