24 Nov 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
26 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
29 Nov 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
07 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta