30 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
05 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
28 Oct 2018
Rp.
663
.100
Jakarta ke
Makassar
05 Nov 2018
Rp.
604
.300
Jakarta ke
Kuala Lumpur
05 Nov 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta