01 Sep 2018
Rp.
473
.000
Palembang ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
26 Aug 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
31 Aug 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta