30 Mar 2019
Rp.
153
.3000
Jakarta ke
Medan
22 Mar 2019
Rp.
903
.800
Jakarta ke
Surabaya
30 Mar 2019
Rp.
1.960
.000
Jakarta ke
Balikpapan
21 Mar 2019
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya