31 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
28 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
29 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta