02 Dec 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
30 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
18 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
14 Nov 2018
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Singapore
18 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya