02 Jan 2019
Rp.
104
.9800
Surabaya ke
Makassar
16 Dec 2018
Rp.
1.006
.100
Jakarta ke
Surabaya
14 Dec 2018
Rp.
1.696
.000
Jakarta ke
Makassar
17 Dec 2018
Rp.
1.755
.000
Jakarta ke
Singapore
14 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya