17 Dec 2019
Rp.
125
.2500
Jakarta ke
Medan
19 Dec 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
22 Dec 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
10 Dec 2019
Rp.
1.620
.000
Jakarta ke
Singapore