24 Nov 2017
Rp.
557
.000
Surabaya ke
Denpasar
27 Nov 2017
Rp.
666
.500
Padang ke
Jakarta
28 Nov 2017
Rp.
683
.200
Jakarta ke
Makassar
03 Dec 2017
Rp.
489
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
29 Nov 2017
Rp.
481
.500
Denpasar ke
Lombok