28 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
16 Nov 2018
Rp.
959
.295
Jakarta ke
Surabaya
22 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
01 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
14 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya