20 Sep 2019
Rp.
711
.300
Jakarta ke
Surabaya
25 Sep 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
04 Oct 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
21 Sep 2019
Rp.
1.230
.000
Jakarta ke
Singapore