18 Dec 2019
Rp.
135
.0400
Jakarta ke
Medan
20 Dec 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
14 Dec 2019
Rp.
1.674
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Dec 2019
Rp.
1.390
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur