27 May 2019
Rp.
680
.200
Surabaya ke
Denpasar
28 May 2019
Rp.
1.160
.100
Jakarta ke
Surabaya
09 Jun 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
14 Jun 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta