04 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
26 Aug 2018
Rp.
1.492
.325
Padang ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Aug 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Sep 2018
Rp.
922
.900
Yogyakarta ke
Denpasar