19 Aug 2018
Rp.
723
.100
Surabaya ke
Denpasar
22 Aug 2018
Rp.
771
.275
Padang ke
Jakarta
22 Aug 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Aug 2018
Rp.
778
.500
Jakarta ke
Surabaya