19 Dec 2019
Rp.
605
.000
Palembang ke
Jakarta
18 Dec 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
12 Dec 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Dec 2019
Rp.
1.390
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur