23 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
14 Aug 2018
Rp.
537
.500
Jakarta ke
Surabaya
20 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Aug 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok