20 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
18 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2020
Rp.
678
.000
Surabaya ke
Jakarta
21 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur