30 Jun 2019
Rp.
118
.5100
Surabaya ke
Makassar
16 Jun 2019
Rp.
1.160
.100
Jakarta ke
Surabaya
22 Jun 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
23 Jun 2019
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok