23 Nov 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
22 Nov 2018
Rp.
712
.900
Batam ke
Jakarta
18 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
14 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya