01 Nov 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
22 Oct 2020
Rp.
676
.300
Jakarta ke
Surabaya
29 Oct 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Oct 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur