15 Dec 2020
Rp.
410
.700
Palembang ke
Jakarta
13 Dec 2020
Rp.
881
.700
Batam ke
Jakarta
04 Dec 2020
Rp.
918
.000
Jakarta ke
Makassar
10 Dec 2020
Rp.
1.045
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur