30 Jan 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
04 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
30 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Jan 2019
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
02 Feb 2019
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar