25 Dec 2017
Rp.
163
.9000
Jakarta ke
Medan
23 Dec 2017
Rp.
1.039
.050
Batam ke
Jakarta
26 Dec 2017
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
20 Dec 2017
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Dec 2017
Rp.
146
.3000
Yogyakarta ke
Denpasar