28 Sep 2018
Rp.
730
.000
Jakarta ke
Medan
28 Sep 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
22 Sep 2018
Rp.
872
.100
Jakarta ke
Makassar
01 Oct 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Oct 2018
Rp.
712
.800
Semarang ke
Jakarta