29 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
27 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
14 Dec 2018
Rp.
1.696
.000
Jakarta ke
Makassar
01 Jan 2019
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Dec 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok