30 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
21 Aug 2018
Rp.
608
.175
Jakarta ke
Surabaya
01 Sep 2018
Rp.
737
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
26 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta