28 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
22 Aug 2018
Rp.
771
.275
Padang ke
Jakarta
19 Aug 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Makassar
26 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Aug 2018
Rp.
119
.1300
Yogyakarta ke
Denpasar