29 Nov 2018
Rp.
631
.800
Surabaya ke
Makassar
16 Nov 2018
Rp.
1.153
.665
Jakarta ke
Surabaya
28 Nov 2018
Rp.
506
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
16 Nov 2018
Rp.
1.487
.000
Jakarta ke
Singapore
18 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya