12 Mar 2018
Rp.
491
.000
Surabaya ke
Makassar
02 Mar 2018
Rp.
583
.500
Batam ke
Jakarta
07 Mar 2018
Rp.
322
.300
Yogyakarta ke
Jakarta
11 Mar 2018
Rp.
603
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Mar 2018
Rp.
745
.800
Yogyakarta ke
Denpasar