24 May 2019
Rp.
158
.9900
Surabaya ke
Makassar
24 May 2019
Rp.
1.160
.100
Jakarta ke
Surabaya
27 May 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
13 Jun 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta