29 Jan 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
26 Jan 2019
Rp.
1.601
.500
Padang ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Jan 2019
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
03 Feb 2019
Rp.
108
.9000
Yogyakarta ke
Denpasar