27 Aug 2018
Rp.
506
.000
Palembang ke
Jakarta
19 Aug 2018
Rp.
1.210
.175
Padang ke
Jakarta
18 Aug 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Aug 2018
Rp.
149
.1300
Jakarta ke
Surabaya