08 Sep 2018
Rp.
675
.800
Surabaya ke
Makassar
27 Aug 2018
Rp.
1.210
.175
Padang ke
Jakarta
22 Aug 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Aug 2018
Rp.
641
.000
Jakarta ke
Singapore
30 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar