04 Feb 2020
Rp.
759
.700
Jakarta ke
Medan
06 Feb 2020
Rp.
939
.500
Batam ke
Jakarta
31 Jan 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
10 Feb 2020
Rp.
579
.888
Jakarta ke
Kuala Lumpur