01 Sep 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
02 Sep 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
27 Aug 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
10 Sep 2018
Rp.
965
.800
Semarang ke
Jakarta