25 Jan 2019
Rp.
821
.000
Surabaya ke
Denpasar
05 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
09 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Feb 2019
Rp.
100
.1000
Semarang ke
Jakarta