12 Oct 2019
Rp.
426
.800
Semarang ke
Jakarta
19 Sep 2019
Rp.
1.180
.100
Jakarta ke
Surabaya
28 Sep 2019
Rp.
1.619
.000
Jakarta ke
Balikpapan
22 Sep 2019
Rp.
1.210
.000
Jakarta ke
Singapore