29 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
01 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
31 Oct 2018
Rp.
484
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
07 Nov 2018
Rp.
510
.500
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Oct 2018
Rp.
149
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar