18 Aug 2017
Rp.
590
.000
Surabaya ke
Makassar
18 Aug 2017
Rp.
441
.100
Jakarta ke
Surabaya
31 Aug 2017
Rp.
612
.000
Surabaya ke
Jakarta
31 Aug 2017
Rp.
835
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
09 Sep 2017
Rp.
828
.300
Semarang ke
Jakarta