29 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
23 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
20 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
02 Sep 2018
Rp.
1.225
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Aug 2018
Rp.
129
.6600
Jakarta ke
Surabaya