23 Jan 2019
Rp.
342
.500
Surabaya ke
Denpasar
24 Jan 2019
Rp.
903
.800
Jakarta ke
Surabaya
07 Feb 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
09 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
17 Feb 2019
Rp.
100
.1000
Semarang ke
Jakarta