30 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
22 Oct 2018
Rp.
764
.925
Jakarta ke
Surabaya
21 Oct 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Oct 2018
Rp.
583
.300
Jakarta ke
Singapore
27 Oct 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok