10 Aug 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
26 Jul 2018
Rp.
1.042
.975
Padang ke
Jakarta
28 Jul 2018
Rp.
753
.300
Jakarta ke
Makassar
21 Jul 2018
Rp.
863
.200
Jakarta ke
Singapore
08 Aug 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta