06 Feb 2023
Rp.
101
.6350
Palu ke
Makassar
31 Jan 2023
Rp.
631
.621
Jakarta ke
Surabaya
14 Feb 2023
Rp.
1.764
.040
Surabaya ke
Jakarta
18 Feb 2023
Rp.
954
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur