23 Jul 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
23 Jul 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
26 Jul 2019
Rp.
1.687
.200
Jakarta ke
Balikpapan
03 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta