01 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
03 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
23 Jul 2018
Rp.
770
.000
Jakarta ke
Makassar
26 Jul 2018
Rp.
475
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Jul 2018
Rp.
778
.500
Jakarta ke
Surabaya