12 Mar 2021
Rp.
679
.600
Jakarta ke
Medan
10 Mar 2021
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
04 Mar 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
17 Mar 2021
Rp.
1.315
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur