27 Jun 2019
Rp.
118
.5100
Surabaya ke
Makassar
17 Jun 2019
Rp.
1.160
.100
Jakarta ke
Surabaya
28 Jun 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
03 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta