15 Aug 2018
Rp.
810
.000
Surabaya ke
Denpasar
20 Aug 2018
Rp.
854
.875
Padang ke
Jakarta
26 Aug 2018
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
14 Aug 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya