30 Nov 2019
Rp.
105
.5600
Jakarta ke
Medan
04 Dec 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
22 Nov 2019
Rp.
1.539
.800
Jakarta ke
Makassar
20 Nov 2019
Rp.
1.100
.000
Jakarta ke
Singapore